Privatumo politika

Visi pateikti asmens duomenys ( vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)  tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, naudojami tik užsakymams įvykdyti ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

Inga Černenko yra įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje kaip duomenų valdytojas (P8078).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS:

 

1. Įžanga ir sąvokos

1.1. Inga Černenko  deklaruoja, jog kiekvieno asmens privatumas yra svarbus ir įsipareigoja jį saugoti. Šiame dokumente aptariamos Pardavėjo taikomos privatumo nuostatos (toliau - Privatumo nuostatos). Jos galioja visiems siūlomiems produktams, paslaugoms bei asmenims besilankantiems Internetinėje Parduotuvėje.

1.2. Šios Privatumo nuostatos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Parduotuvėje (toliau - Vartotojas), veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimasi galimybe įsigyti prekes, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.

1.3. Privatumo nuostatose naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo nuostatose.

1.4. Naudodamasis Parduotuve Vartotojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Privatumo nuostatomis. Jei Vartotojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis Parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

1.5. Vartotojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja šiuos duomenis naudoti tik tikslams nurodytiems 3 punkte.

1.6. Vartotojui sutikus, jo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Vartotojas turi aiškiai ir suprantamai elektroniniu laišku pranešti Pardavėjui.

2. Pardavėjo renkama informacija

2.1. Naudojantis Parduotuve Lankytojas gali, užsiregistruoti, jeigu pageidauja:

2.1.1. Atlikti užsakymą Parduotuvėje.

2.1.2. Matyti savo užsakymo būseną bei sekti jo vykdymo eigą.

2.1.3. Matyti savo užsakymų istoriją bei naudotis atmintine.

2.2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas renka informaciją apie Vartotoją naudodamas "cookies". "Cookie" - tai tekstinis dokumentas, kuris yra automatiškai perduodamas iš Parduotuvės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską. Vartotojas gali šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodamas savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę, tačiau tokiu atveju dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

2.3. Asmens duomenys - tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu. Pardavėjas asmens duomenis gali gauti:

2.3.1.Registracijos metu: kai Vartotojas registruojasi Parduotuvėje. Vartotojas savanoriškai pateikia informaciją, kurią pateikti reikalaujama registracijos metu .

2.3.2. Prekės įsigijimo metu, kuomet Vartotojas privalo pateikti informacija, kuri yra reikalinga prekės pristatymui bei kitiems sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

3. Asmens duomenų informacijos rinkimo bei tvarkymo tikslai

3.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Vartotoją.

3.2. Pardavėjas renka, kaupia, sistemina, naudoja ir tvarko asmens duomenis tam, kad:

3.2.1. Galėtų pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytais kontaktais.

3.2.2. Pardavėjas galėtų stebėti paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

3.2.3. Galėtų su Vartotoju susisiekti dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Vartotoju.

4. Asmenys, gaunantys informaciją

4.1. Registracijos metu Vartotojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Pardavėjui Vartotojui naudojantis Parduotuve, yra kaupiama ir saugoma tik Pardavėjo. Ši informacija gali būti perduota trečiajai šaliai tik vienu iš nurodytų atvejų:

4.1.1. Siuntų pristatymo tarnybai, kuriai bus reikalingi duomenys pristatant prekes.

5. Vartotojo informacijos keitimas

5.1. Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jos įgyvendinomo sąlygas ir tvarką.

Prisijungimo duomenys gali būti keičiami  ir pačio Vartotojo, Parduotuvės nurodyta tvarka ir būdais.

6. Informacijos apsaugos priemonės

6.1. Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų Prisijungimo duomenis. Prie Vartotojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pardavėjo darbuotojai.

6.2. Vartotojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą.

7. Asmens duomenų ir anoniminės informacijos saugojimo terminas

7.1. Vartotojų duomenys Parduotuvėje yra saugomi dvejus metus nuo paskutinio užsakymo dienos. Pasibaigus, šiam terminui asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

Vartotojų, užsiprenumeravusių naujienlaiškių gavimą, duomenys yra saugomi tol, kol vartotojas raštu nepareikalauja , jog nebenori daugiau gauti naujienlaiškių. Taip pat vartotojas gali pats atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudęs nuorodą "Atsisakyti", esančią kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

7.2. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti Vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

8. Informacija

8.1. Vartotojas , pateikdamas Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams, jei prieš tai Vartotojas buvo pats su tuo sutikęs.

9. Privatumo nuostatų atnaujinimas

9.1. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo nuostatas, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Vartotojas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Vartotojui nesutinkant su pakeistomis Privatumo nuostatomis, jis praranda teisę naudotis Parduotuve, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.